Regulamin najmu apartamentu wakacyjnego

Właściciele będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu Obiektu . Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30 % zaliczki) umowę najmu uważa się za zawartą.
 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną) należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zaliczki, o której mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 4. Opłaty za zakwaterowanie w Obiekcie oraz inne usługi określa „ Cennik” znajdujący się na stronie
 5. Wpłata zaliczki przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 6. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
 7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 8. Doba zaczyna się o godz. 14:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd).
 9. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 10. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 11. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Obiekcie w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 12. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Obiektu (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 13. Cena usług świadczonych przez Właściciela Obiektu nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).
 14. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Obiekt, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się na terenie Obiektu. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.
 15. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
 16. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 17. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe na terenie całego Obiektu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 18. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 19. W przypadku zagubienia  kluczy Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 złotych .
 20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Obiekcie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Obiektu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 21. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w  Obiekcie i na terenie całego Obiektu. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 22. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Obiektu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Obiektu.
 23. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 24. Ze względu na częste problemy alergiczne Gości, nie akceptujemy pobytu ze zwierzętami. 
 25. Nie odpowiadamy na wiadomości SMS, a wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane.
 26. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 27. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 28. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.